Вимоги до редакційної політики наукового журналу

1. Публікація рецензованих матеріалів.

2. Дотримання Положення про видавничу етику та уникнення недобросовісної поведінки.

3. Відповідність фактичного виходу журналу заявленій періодичності, що перевіряється експертами наукометричних баз даних шляхом аналізу:    

– архіву номерів журналу як мінімум за 2 роки до моменту подання заявки в Scopus;

– архіву номерів  журналу  за поточний рік на момент подання заявки в Index Copernicus;

– трьох номерів журналу, які виходитимуть вже після подання заявки у  Web of Science

4. Залучення зарубіжних авторів, рецензентів та членів редакційної колегії.

5. Наявність друкованої та електронної (у форматі XML, PDF) версій журналу з присвоєними ідентифікаційними номерами ISSN.

6. Наявність власного веб-сайту. Зокрема, експертами Web of Science рекомендовано використовувати спеціальну платформу Open Journal Systems.

Вимоги до контенту наукового журналу

1. Дотримання норм міжнародної видавничої конвенції, що передбачають:

– унікальність, інформативність та релевантність назви журналу;

– наявність основних метаданих на обкладинці паперової та електронної версії журналу;

– чіткість та стандартизованість структури журналу;

– описовість заголовків та анотацій статей;

– наявність ідентифікаторів статей, зокрема, ідентифікатора цифрового об’єкта (digital object identifier – DOI)

– повнота бібліографічної інформації для цитованих посилань;

– повнота контактних даних кожного автора;

2. Універсальність мови представлення журналу:

– подання публікацій англійською мовою є пріоритетом;

– подання публікацій мовою оригіналу із обов’язковим дублюванням англійською мовою метаданих (назви статті, анотації, ключових слів, відомостей про авторів) та списку цитувань у латинській транскрипції.

Вимоги до веб-сайту наукового журналу

1. Наявність англомовної версії веб-сайту.

2. Наявність електронної системи збереження статистики завантаження та друку статей з веб-сайту.

3. Наявність таких матеріалів, опублікованих на веб-сайті:

– електронного архіву номерів журналу (повнотекстового та реферативного) доступного для перегляду та завантаження;

– інформації про головного редактора, структуру і склад редакційної колегії та міжнародної консультативної ради;

– інформації про видавництво журналу;

– заяви про дотримання видавничої етики;

– інформації про організацію процедури рецензування;

– інструкції стосовно рецензування та доступного для завантаження бланку рецензії;

– єдиних вимог для авторів стосовно оформлення, подання та критеріїв відбору статей;

– бланк заяви автора (доступний для завантаження) стосовно оригінальності дослідження, авторського внеску у статтю, відсутності конфлікту інтересів, фінансових ресурсів дослідження (заповнюється та надсилається автором до редакції журналу у випадку прийняття статті до друку).

Корисні посилання:

  1. Інформаційний сайт Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus
  2. Scopus: питання та відповіді: https://openscience.in.ua/scopus-info.html
  3. Офіційний веб-сайт Web of Science: https://webofknowledge.com/
  4. Подання журналу на розгляд експертам Web of Science: http://ips.clarivate.com//info/journalsubmission-front/
  5. Офіційний веб-сайт Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com/index.php/en/
  6. Інструкція про реєстрацію в Index Copernicus: https://openscience.in.ua/index-copernicus.html
  7. Положення про видавничу етику та уникнення недобросовісної поведінки http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/2762/pologennia.pdf
  8. Довідкова інформація про Open Journal Systems: https://openscience.in.ua/ojs
  9. Вимоги до оформлення статей для наукометричних баз даних: https://openscience.in.ua/rules.html
  10. Довідкова інформація про ідентифікатор DOI: https://openscience.in.ua/about-doi

Час необхідний для просування наукового журналу в наукометричні бази даних

Індексація у міжнародних наукометричних базах даних (НМБД) є показником наукового рівня журналу. Досягнення науковим виданням  критеріїв якості та його включення до НМБД є досить тривалим процесом. Пропонуємо до уваги редакторів та відповідальних осіб наукових журналів орієнтовні часові межі просування видання до НМБД.

Вимоги до наукових журналів для просування в наукометричні бази даних (Index Copernicus, Scopus та Web of Science)

* Термін присвоєння DOI може перевищити вказані часові межі у випадку виявлення невідповідності веб-сайту наукового журналу вимогам Cross Ref  та визначатиметься часом, необхідним для  усунення недоліків

** Часові межі включення наукового журналу до Index Copernicus  лімітуються календарно: лютий-липень – подання заявки; липень-жовтень – експертна оцінка наукового журналу; жовтень-листопад – повідомлення про включення до бази або відхилення заявки

*** Фахівці Web of Science розпочинають експертну оцінку наукового журналу лише  з моменту  появи трьох номерів журналу, які вийшли вже після подання заявки